નર્મદા-યોજના : મહેન્દ્ર શાહ

narmada yogna

Advertisements

2 responses to “નર્મદા-યોજના : મહેન્દ્ર શાહ

  1. આમિરના વલળ પરથી આવું જ લાગે છે, વળી એટલું આછું હોય તેમ અભિનેત્રી દિયાએ (ભોતિક રીતે પાણી ની મુશ્કેલીવાળા) રાજકોટમાં આમીરને સમ્રથન આપયું !!!

  2. Filmwala hai kya bolte rehtaa hai,
    They give his own time for
    water trouble in gujarat and rajasthan – than they all realize othere wise they all publicity stunt.
    who is diya mirza ?
    she take step for her new film entry fro supporting the amair,and keep in touch with lime light publicity only