પરણી ગઈ… – મહેન્દ્ર શાહ

પરણી ગઈ...

3 responses to “પરણી ગઈ… – મહેન્દ્ર શાહ

  1. Nice one….

  2. Bhanyaa Pan Ganyaa Nahi. SACHOT.

  3. Dharmesh Barochia

    Thanks to nirman who help me to show