બા અને આંસુ – રમેશ જોષી

જિંદગી પણ કેવી કમાલ છે !
પહેલાં –
આંસુ આવતાં ત્યારે
બા યાદ આવતી
ને આજે –
બા યાદ આવે છે
ને –
આંસુ આવી જાય છે.

Advertisements

6 responses to “બા અને આંસુ – રમેશ જોષી

  1. Very nice poem. Short but really heart-touching. thanx to writer

  2. Really very ….i have no enough words to say but same thing is happen in my life also so this poem is very painful for me but the poem is very nice.

  3. I have been living far from my Mother for the last 6 years. I missed her a lot. Really when i read this poem It brought tears in my eyes.

  4. Touched my heart….I am living away from my parents and this poem really made me emotional.