એક કાર્ટુન

કાર્ટુન

5 responses to “એક કાર્ટુન

  1. Mahendrabhai,
    Avu tel (oil) tamane kadaach male to thodu amane pan mokali aapjo. Have thoda vakhatama jaroor padashej.

  2. good cartoon.maja avi gai.

  3. very good cartoons enjoyed a lot.congrats

  4. Great one… good humour Mahendrabhai