આ છે જિંદગી – સાત્વિક શાહ

જન્મથી મૃત્યુને પામવાનું નામ છે જિંદગી.
બચપનથી ઘડપણને પામવાનું નામ છે જિંદગી
ભણતરથી ઘડતરને પામવાનું નામ છે જિંદગી
    ઓ જિંદગીના દાતા તમારે નામ છે આ જિંદગી.

દુ:ખ કે સુખથી સુખ કે દુ:ખને પામવાનું નામ છે જિંદગી
હાર કે જીતથી જીત કે હારને પામવાનું નામ છે જિંદગી
અણગમા કે પ્રેમથી પ્રેમ કે અણગમાને પામવાનું નામ છે જિંદગી
    ઓ જિંદગીના દાતા તમારે કાજ છે આ જિંદગી.

ઈતિહાસના ઈશારે વર્તમાનની રચના છે જિંદગી
પણ ભવિષ્યના અરમાનો માટે વર્તમાનને જીવ્યા તે છે જિંદગી
આમ ઈતિહાસથી ભવિષ્ય પામવાનું નામ છે આ વર્તમાન જિંદગી
    ઓ જિંદગીના દાતા તમારે શરણે છે આ જિંદગી.

Advertisements

19 responses to “આ છે જિંદગી – સાત્વિક શાહ

 1. Very nice small a complete definition of LIFE. Thanx Satwik shah.

 2. its too good satvik, its just like u.

 3. Too good, i never knew u write poems…Great keep it up.

 4. Perfect for explanation life by poem,too good go ahed…..

  – DILIP KHANT

 5. yes, its me the writer of the few lines.
  i would very firstly like to thank you all the readers for having feel of life with me in my words.
  its a poem based on following points.
  1. how to come over current failure
  2. how to feel future of our precious life.
  3. importance of parents in our life.
  4. visualise life in more broader sense instead evaluating the same in current success or failure.
  yes i would like add here that it is dominating to my friend dhaval shah, as it is his birth day gift from me in writing of 30 Jan 2006.
  thank you very much to life and all who accompany me in my life. mostly my parents.
  jay shree krishna.

 6. DEAR SATVIK,

  YOU HAVE WRITTEN VERY NICE POEM. KEEP WRITING AND SENDING US. KEEP IT UP.

 7. Nicely wriiten, good presentation and touching message to all. Hey let this be the beginning of the life of the poem which will live through your pen. Many more expected…..

 8. a very good effort.

  for all things u want to achieve
  for all things u want to fulfill
  never slow down ur pace
  go ahead and win the race
  in life what sometimes appear to be end
  is really a new begning.
  my best wishes are with u.

  let the ink keep flowing from ur pen for such more kind of enlightenments.

 9. HI Satvik, its a very good poem as i have said you personaly.Thank you for the written of this poem for me.

  But now you should have to write for your future better half.

  Keep it up my friend
  O.K. Bye.

 10. Hi satvik,
  Govinda here.
  I have read your poem. its loveliest poem as i have ever read.

  Best of luck for future.

 11. Vaibhav shah friend of Dhaval
  its really nice to see your poem on net.keep it up and promote our gujarati language.

 12. Gr8 philosophy man! Keep it up.

 13. Contemplating on life is not so easy for every one, I congratulate for your poem, for your deep thinking and sharing your views with us. This poem reflects your deep thinking and your true nature. One great scriptures of india says ” This dormant world is a dream of God “

 14. FANTASTIC !! I was not knowing a numbercruncher (C.A.) can also be a good poet !! Bravo.. Keep it up !!

 15. Really a good poem written in so simple words but saying so many things.

  Keep it up

 16. Satvik,
  From date i know you, you are always excellent in doing your work & are never getting nervous while doing your work. Till what i know you have done your work withyour heart & that’s the reason your work is superb & even this poem is excellent keep going my best wishes are with you.

 17. hi
  satvik
  congratulations.
  very good analysis of the life.
  although jidgi is ‘etihas na isare vartman che jindgi’
  always remember that “koshish karne valo ki kabhi har nahi hoti.”
  all the best and i wish that you got all success in life and the seva to gujarati sahitya will be continued by you.

  sahilesh h shah

 18. Hello Satvik Bhai,
  You have written very nice poem. and u have included the whole meaning of the life, in such a small n sweet peom.

  it’s great. keep it up.

  – Gira

 19. Aaaj title sathe mari pan ek kavita chhe tamaru E mail address apio to kyarek lakhi moklish…….