જીવન – કિરીટ ગોસ્વામી

જીવન, પળ પળ બદલે રૂપ…
એ જ નથી સમજાતું
            એનું સાચું કિયું સ્વરૂપ ?
આંસુભીની એક ઘડી
            તો બીજી ઉત્સવ સરખી !
રોજ ખૂલે સંજોગ નામની
            અણધારી જ ચબરખી
! લાખ સવાલો ઘૂંટયા કરતું મન આ, બેઠું ચૂપ !
            જીવન, પળ પળ બદલે રૂપ….
કોઈ ઉખાણું માની બૂજે,
            કોઈ સફર કહી ચાલે !
કોઈ વળી, બેપરવા નખશિખ-
            નિજમસ્તીમાં મ્હાલે !
રૂપ હજારો જોઉં નિરંતર, અન્તે તોય અરૂપ !
            જીવન, પળ પળ બદલે રૂપ…..

Advertisements

One response to “જીવન – કિરીટ ગોસ્વામી

  1. Hi..
    This is fantastic poem…