હું તો પૂછું – સુન્દરમ્

હું તો પૂછું કે મોરલાની પીંછીમાં રંગ-રંગવાળી
            આ ટીલડી કોણે જડી ?
વળી પૂછું કે મીંદડીની માંજરી-શી આંખમાં
            ચકચકતી કીકીઓ કોણે મઢી ?

હું તો પૂછું કે આંબલાની ટોચે જ્યાં હાથ ના પહોંચે
            ત્યાં કૂંપળો કોણે કરી ?
વળી પૂછું કે ગાવડીના પેટે આ દૂધ કેરી ધોળી
            મીઠી ધાર કોણે ભરી ?

હું તો પૂછું કે ચાંદાની થાળીમાં બકરી ને ડોસીની
            ઝૂંપડી કોણે મઢી ?
વળી પૂછું કે આભની હથેળીમાં સૂરજની ભમતી
           ભમરડી આ કોણે કરી ?

હું તો પૂછું કે પોપચે મઢેલી આ દશ દિશ દેખંતી
            આંખ મારી કોણે કરી ?
વળી પૂછું કે નવલખ તારે મઢેલી આ
            આભલાની ચૂંદડી કોણે કરી ?

Advertisements

2 responses to “હું તો પૂછું – સુન્દરમ્

  1. Satyam…..Shivam…..Sundaram !!!!!!!!!!!!

  2. સ્કુલનાં દિવસો યાદ આવી ગયાં

    નીલા