સોના વાટકડી

સોના વાટકડી રે કેસર ઘોળ્યા વાલમીયા
લીલો છે રંગનો છોડ, રંગમાં રોળ્યા વાલમીયા

પગ પર માણે રે કડલા સોહે વાલમીયા
કડલાની બબ્બે જોડ, રંગમાં રોળ્યા વાલમીયા

હાથ પર માણે રે ચૂડલા સોહે વાલમીયા
ચૂડલાની બબ્બે જોડ રંગમાં રોળ્યા વાલમીયા

ડોક પર માણે રે કંઠી સોહે વાલમીયા
કંઠીની બબ્બે જોડ રંગમાં રોળ્યા વાલમીયા

નાક પર માણે રે નથણી સોહે વાલમીયા
નથણીની બબ્બે જોડ રંગમાં રોળ્યા વાલમીયા

કાન પર માણે રે એરિંગ સોહે વાલમીયા
એરિંગની બબ્બે જોડ રંગમાં રોળ્યા વાલમીયા

Advertisements

ટિપ્પણીઓ બંધ છે.