સ્પર્ધા

નટુ : ‘આજે દોડવામાં હું બીજે નંબરે આવ્યો.’
ગટુ : શાબાશ ! કેટલા જણ દોડેલા ?’
નટુ : ‘બે જણ’.

Advertisements

ટિપ્પણીઓ બંધ છે.