નાનો-મોટો – પ્રેમશંકર ભટ્ટ

તું નાનો, હું મોટો –
એવો ખ્યાલ જગતનો ખોટો;
આ નાનો, આ મોટો –
એવો મુરખ કરતા ગોટો.

            ખારા જળનો દરિયો ભરિયો,
            મીઠા જળનો લોટો;
            તરસ્યાને તો દરિયાથીયે
            લોટો લાગે મોટો.

નાના છોડે મહેકી ઊઠે
કેવો ગુલાબગોટો !
ઊંચાં ઊંચા ઝાડે તમને
જડશે એનો જોટો ?

            મન નાનું તે નાનો,
            જેનું મન મોટું તે મોટો.

Advertisements

ટિપ્પણીઓ બંધ છે.