મેરુ તો ડગે – ગંગાસતી

મેરુ તો ડગે જેનાં મન ના ડગે
            મરને ભાંગી પડે બ્રહ્માંડજી;
વિપત્તિ પડે તોય વણસે નહીં;
           સોઈ હરિજનનાં પ્રમાણજી.

ચિત્તની વૃતિ જેની સદાય નિરમળ,
            ને કોઈની કરે નહિ આશજી;
દાન દેવે પણ રહે અજાસી,
            રાખે વચનમાં વિશ્વાસ રે જી – મેરુ.

હરખ ને શોકની આવે નહી હેડકી,
            આઠ પહોર રહે આનંદજી,
નિત્ય રે નાચે સત્સંગમાં ને
            તોડે માયા કેરા ફંદજી – મેરુ.

તન મન ધન જેણે પ્રભુને સમર્પ્યાં,
            તે નામ નિજારી નર ને નારજી,
એકાંતે બેસીને આરાધના માંડે તો,
           અલખ પધારે એને દ્વારજી – મેરુ.

સતગુરુ વચનમાં શૂરા થઈ ચાલે,
            શીશ તો કર્યાં કુરબાન રે,
સંકલ્પ વિકલ્પ એકે નહિ ઉરમાં,
            જેણે મેલ્યાં અંતરનાં માન રે – મેરુ.

સંગત કરો તો તમે એવાની કરજો,
            જે ભજનમાં રહે ભરપુરજી,
ગંગા સતી એમ બોલિયાં,
            જેને નેણ તે વરસે ઝાઝાં નૂરજી – મેરુ.

Advertisements

2 responses to “મેરુ તો ડગે – ગંગાસતી

  1. હરખ ને શોકની આવે નહી હેડકી,
    gangasati has given the gyan that is there in Vedas and Upnishads, Gita etc. She has thru her bhajans villange language, explained aatma, parmatmaa. She has many other bhajans where she is speaking to her daughter in law Panbai revealing the secrets of the universe.thanks mrugeshbhai.