મારા ઘરનો વાઘ – ત્રિભુવન વ્યાસ

મેં એક બિલાડી પાળી છે,
તે રંગે બહુ રૂપાળી છે.

તે હળવે હળવે ચાલે છે,
ને અંધારામાં ભાળે છે !

દહીં ખાય, દૂધ ખાય;
ઘી તો ચપચપ ચાટી જાય.

તે ઉંદરને ઝટપટ ઝાલે,
પણ કૂતરાથી બીતી ચાલે.

એના ડિલ પર ડાઘ છે,
એ મારા ઘરનો વાઘ છે !

Advertisements

One response to “મારા ઘરનો વાઘ – ત્રિભુવન વ્યાસ

  1. બાળકોની યાદ આવી ગઈ તેઓને બાળગીતો સાંભળવાની તેમજ ગાવાની ખુબજ મઝા આવે ક્છે.

    નીલા