એક જ દે ચિનગારી – હરિહરભાઈ ભટ્ટ

એક જ દે ચિનગારી, મહાનલ !
            એક જ દે ચિનગારી.

ચકમક લોઢું ઘસતાં ઘસતાં
            ખરચી જિંદગી સારી,
જામગરીમાં તણખો ન પડયો,
            ન ફળી મહેનત મારી.

ચાંદો સળગ્યો, સૂરજ સળગ્યો,
            સળગી આભ-અટારી;
ના સળગી એક સગડી મારી,
            વાત વિપતની ભારી.

ઠંડીમાં મુજ કાયા થથરે,
            ખૂટી ધીરજ મારી;
વિશ્વાનલ, હું અધિક ન માંગુ,
            માંગુ એક ચિનગારી.

Advertisements

ટિપ્પણીઓ બંધ છે.